ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Prof. Dr. Anek Laothamatas

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Minister, Ministry of Higher Education, 

Science, Research and Innovation

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

Assoc. Prof. Dr. Weerapong Paesuwan

ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

Chairman, National Innovation Committee

Dr_Weerapong.png
Dr_Weerapong_edited.png
คำนิยมรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

Dr. Pun-Arj Chairatana

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Executive Director, National Innovation Agency
(Public Organization)

Dr_Pun-Arj.png
คำนิยมดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์