top of page

สาขาที่ 6

Inclusiveness

Inclusive

กลุ่มบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ ความคิด หรือทำงานด้านการส่งเสริมการกระจายรายได้ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) การลดการรวมศูนย์ทางการเงิน (Decentralized Finance) การเงินเชิงสังคม (Social Finance) การเงินระดับไมโคร (Micro finance) 

 

การให้โอกาสคนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยที่เป็นธรรมอย่างสะดวก การผ่อนปรนกฎระเบียบ การทำให้เงินก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตแดนของรัฐชาติได้สะดวกขึ้น (Globalization of Finance) การลงทุนภายในและนอกประเทศ (Domestic Investment) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้สังคมไทยฉุกคิดและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีการทำงาน รูปแบบธุรกิจ การสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือและตัวกลางสำคัญในกระบวนการจัดสรรและกระจายทรัพยากร


 

Inspirers who make changes related to finance and digital transformation

 

These groups aim to promote decentralized finance, social finance, and microfinance, as well as provide opportunities for individuals to access easy and fair loans, streamline regulations, and facilitate cross-border financial transactions. Additionally, these emphasize the potential for investment, both domestically and internationally, to transform Thai society and its way of life, business practices, and financial services. These tools are crucial in allocating and distributing resources

bottom of page