top of page

คำนิยม

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คนทำนวัตกรรมจะต้องเป็นคนที่เห็นอะไรก็เป็นโอกาส เห็นอะไรที่ธรรมดาก็จะทำให้ดีขึ้น อะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

รองศาสตราจารย์ 
ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

รองศาสตราจารย์
ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

หลายธุรกิจ หลายองค์กร เผชิญกับภาวะหยุดนิ่ง สิ่งที่เคย “มีมูลค่า” กลับกลายเป็นสิ่งที่ “ไม่มีคุณค่า” การสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” จึงเป็น “คำตอบหลัก” ของประเทศ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หนังสือ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม” เล่มที่สอง เป็นการพิสูจน์ว่าคนไทยทุกเพศทุกวัยมีความสามารถทางนวัตกรรมที่หลากหลาย

bottom of page