top of page

คำนิยม

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตลอดสองถึงสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราทุกคนสามารถก้าวข้ามความยากลำบากมาได้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ชาติพัฒนา แต่การพัฒนาจะยั่งยืนได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานพลังจากทุกภาคส่วน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หนังสือ “ร้อยคนหัวใจนวัตกรรม” เล่มที่สาม ได้ร้อยเรียงเรื่องราวของคนไทยจำนวนร้อยคน ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกร้อยล้านคน

bottom of page