top of page

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม

นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ชาติพัฒนา แต่การพัฒนาจะยั่งยืนได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานพลังจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม ทุกฝ่ายต้องหันหน้ามาร่วมกันระบุประเด็นปัญหา ค้นหาทางออก และดำเนินการแก้ไขไปด้วยกัน นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาจึงจะมีประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานตามที่ทุกฝ่ายวาดหวังไว้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จึงมุ่งให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงให้คนจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคมเข้ามาร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม”

เราจึงกำหนดทิศทางการส่งเสริมนวัตกรรมและขยายกรอบให้ครอบคลุมโอกาสใหม่ของประเทศที่กว้างขวางขึ้นในทุกทาง เราส่งเสริมนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น เราส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม

เราเชื่อว่านวัตกรรมต้องแก้ไขปัญหาเดิม โดยไม่เพิ่มปัญหาใหม่ นวัตกรรมที่ยั่งยืนจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม พยายามลดการใช้ทรัพยากร และไม่กระตุ้นให้เกิดการบริโภคที่มากเกินความจำเป็นจนขาดความรับผิดชอบ นวัตกรรมที่ยั่งยืนต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย ใช้องค์ความรู้ที่สั่งสมของสังคมไทย ใช้รากฐานของชาติไทยที่แข็งแกร่ง เพราะแม้เราต้องฝ่าคลื่นลมแห่งการแข่งขันบนเวทีโลกที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง เราก็จะยังมั่นใจได้ว่าเราจะยืนหยัดผ่านพ้นไปได้ นี่แหละจึงจะเรียกได้ว่าเป็นความยั่งยืนที่แท้จริง

ผมขอให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงบทบาทของ สนช. ที่จะกระตุ้นให้ผู้อ่านทุกท่านรู้ว่าคนไทยทุกภาคส่วนและทุกระดับในสังคมสามารถร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนได้

Innovation is the most important part of the country’s development. However, sustainable development required cooperation, and unity, from government and private organizations, educationalinstitutions and civil society. Every sector needs to brainstorm, identify problems, find solutions, and troubleshoot together. Thus, the innovation will be useful and can help resolve accumulated issues as all sectors expected. Therefore, the National Innovation Agency (Public Organization) or NIA strives for promoting and involving personnel from every sector, and every group of people to drive the country to be an “Innovative Country.”

We have regulated directions in promoting innovations and expanding regulations to cover the country’s expansive opportunities. We promote innovations that drive a grassroots economy that strengthens communities and localities. We promote economic systems that allow the effective usage of resources and preserve the environment.

We believe that innovation must resolve existing problems without creating new problems. Sustainable innovations must not cause negative effects on the environment. We need to reduce resource usage and not encourage excessive consumption without responsibility. Sustainable innovations must comply with the history and culture of Thailand by using the descended body of knowledge of Thai society and the strong foundation of Thailand. Even if we need to fight against rapid and aggressive waves of global competition, we will still be assured that we will stay strong and eventually overcome it. So, this is the true definition of sustainability.

I would recommend this book as one of the methods of showing the roles Of NIA that will stimulate every reader to know that Thai people in every sector and every group of people can create a sustainable country.

bottom of page