top of page
  • Writer's pictureNIA 100 FACES

ประยูร รัตนเสนีย์ | ข้าราชการที่ดีต้องยืนบนหลักธรรมาภิบาล

Updated: May 13, 2023
ข้าราชการที่ดีจะต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม มีความชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อองค์กร นอกจากนี้ยังต้องมีความซื่อสัตย์ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีความเปิดเผยโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ นี่คือหัวใจการทำงานที่ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ยึดถือเป็นเข็มทิศนำทางในการทำงานและบอกกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ


ตลอดชีวิตการทำงาน 20 ปี ตั้งแต่เป็นนายอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ท่านอธิบดีตระหนักดีว่าความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงานของส่วนราชการระดับภูมิภาคและท้องถิ่นนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศโดยตรง ที่ผ่านมาปรากฏผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย (Corruption Perceptions Index – CPI) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 110 (จากทั้งหมด 180 อันดับ) ระดับคะแนน 35 คะแนน จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของระบบข้อราชการให้มีความโปร่งใส ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น เริ่มจากการทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ


เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ท่านอธิบดีได้วางมาตรการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศเจตนารมณ์ว่าจะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใส มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินการของหน่วยงานได้ ควบคู่กับมุ่งมั่นปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ปราศจากการทุจริต ลดขั้นตอน ระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่าย มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการตามขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ขณะเดียวกันก็ปลูกฝังค่านิยม สร้างความรับรู้ ทัศนคติ ให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เจตจำนงสุจริต การไม่รับของขวัญและของกำนัล เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม นอกจากนั้นยังเปิดช่องทางสำหรับการร้องเรียน ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผมคิดว่า... ข้าราชการที่ดีจะต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เสียสละ อดทน แยกเรื่องส่วนตัวจากหน้าที่การงาน

“ผมเชื่อว่าการทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานดำรงชีวิตได้ก็ลดการคอร์รัปชันไปได้ส่วนหนึ่ง และที่สำคัญหากสามารถปลูกฝังจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถสร้างเป็นวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบราชการ แต่เราต้องเป็นคนเริ่ม เอาจริงเพื่อให้เกิด”


จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2564 เนื่องจากมีระบบการตรวจสอบภายในที่ใช้เป็นเครื่องมือและเป็นกลไกสำคัญของผู้บริหาร ในการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและสมประโยชน์


ระบบการตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่โปร่งใส ลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการทุจริตและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดกับองค์กร เพิ่มโอกาสให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากยิ่งขึ้น สร้างความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนให้ระบบข้าราชการไทย


 

Prayoon Rattanasenee | Department of Local Administration

A good government official must adhere to good governance ideals


“I believe that good civil servants must be brave to stand up and do the right thing. They must make sacrifices, have patience and separate ‘professional’ from ‘personal’.”


Mr. Prayoon Rattanasenee, Director-General of the Ministry of Interior’s Department of Local Administration, has consistently told his subordinates that a competent government official must adhere to good governance values. He acknowledges that a lack of openness in regional and local government operations has a direct impact on the nation. Thailand has previously been ranked 110 (out of 180) on the Transparency International Organization’s Corruption Perceptions Index (CPI). This is a critical issue that must be addressed.


He advocated that the image of the bureaucratic system be modified to make it more transparent. He also called for good governance in state affairs management, as well as the prevention and repression of corruption and misconduct in the government sector. To begin improving bureaucracy in organizations or government agencies at the national, regional, and local levels, one must reorganize government agencies with redundant or inconsistent jurisdiction. Furthermore, updating government operations through the use of technology and changing rules to make them more transparent and clearer can help serve people more effectively.


He also initiated several complaint channels, such as “the local Damrongtham Center website” and the Department of Local Government Promotion website. Thanks to the internal audit system, they were later awarded the prize for the organization of excellence in financial management for the year 2021. Prayoon believes that internal auditing will increase transparency while decreasing the chance of fraud and the impact of risks on the firm.12 views0 comments

Comments


bottom of page