top of page
  • Writer's pictureNIA 100 FACES

สุวิกรม อัมระนันทน์ | นักสร้างสื่อ ผู้สะท้อนสังคมสู่การสร้างแรงบันดาลใจ

Updated: May 13, 2023
สื่อทำหน้าที่สะท้อนสังคม และในขณะเดียวกัน สื่อก็ทำหน้าที่เพิ่มพูนความรู้และเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ว่า “ผู้สร้างสื่อ” นับเป็นผู้มีอิทธิพลสำคัญต่อสังคม การรับผิดชอบ การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการคิดไปข้างหน้าบนพื้นฐานความเปลี่ยนแปลงบนความสร้างสรรค์จึงเป็นบทบาทที่สำคัญของสื่อยุคใหม่ “เปอร์” สุวิกรม อัมระนันทน์ พิธีกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่สร้างการสื่อสารเพื่อเปิดมุมมองการมองคนให้มีความลึกซึ้ง สามารถใช้สื่อเพื่อสร้างการเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลายของคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม


รายการ “เปอร์-สเปกทิฟ” และ “ยินดีที่ได้รู้จัก” นับเป็นรายการน้ำดีที่สร้างผลกระทบต่อสังคม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อผู้คน ทำให้เห็นว่าคนหนึ่งคนบนโลกแม้เป็นคนตัวเล็ก ๆ แต่คนเหล่านั้นก็มีคุณค่า มีบทบาทที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งคนดี


แนวคิดของรายการนั้น เปอร์เล่าว่ามาจากการที่ตนเองเกิดในจุดที่สังคมมีความแบ่งแยกค่อนข้างสูง จึงมีความเชื่อที่ว่า ความความแตกต่างเกิดจากความต่างซึ่งประสบการณ์ ต่างสิ่งแวดล้อมจึงนำพามาซึ่งความคิดและวิธีการมองเห็นโลกที่แตกต่างกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นในการทำรายการเปอร์-สเปกทิฟ และยินดีที่ได้รู้จัก รายการที่ทำให้ผู้ชมเห็นภาพว่าความแตกต่างไม่ได้ทำให้แตกแยก การสัมภาษณ์แขกรับเชิญแต่ละบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพของตน ล้วนแต่มีความแตกต่าง มองโลกต่างกัน คิดไม่เหมือนกัน เพียงแค่เขาเหล่านั้นต้องพิสูจน์ในสิ่งที่เห็นต่างให้เป็นความจริง นอกจากนี้ การคิดทำรายการนั้นเปอร์ยังมุ่งมั่นที่จะสะท้อนรากแห่งวิถีชีวิตจริงของผู้คนบนสังคมในทุกระดับ กับคำถามที่ว่า “ลองมาทำความรู้จักคนในประเทศนี้ดูกันไหม” ซึ่งเป็นรายการแนวใหม่ที่ไม่ได้วางพล็อตเรื่องที่ต้องนำเสนอแต่คนที่ประสบความสำเร็จ แต่จะพาไปรู้จักทุก ๆ คนที่ผ่านเจอ จึงเป็นที่มาของรายการ “ยินดีที่ได้รู้จัก”

“ผมเดินไปตามชุมชน เดินไปตามจังหวัด เดินไปตามในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เห็นว่าชีวิตคนเป็นอย่างไร เขาใช้ชีวิตกันอย่างไร ทั้งแบบคนรวย คนจน คนไม่มีจะกิน หรือแม้กระทั่งคนไม่มีบ้านอยู่ ทำให้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นจริงในสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความแตกต่าง รวมไปถึงปัญหาโครงสร้างระดับประเทศที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา”สื่อไม่จำเป็นต้องดราม่า ไม่ต้องสร้างกระแส แต่เราต้องคิดต่าง ทำต่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม

ดังนั้นการที่มีโอกาสอยู่หน้าสื่อเป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคม เปอร์จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่อสารในการเป็นผู้รับผิดชอบสังคม เป็นผู้สะท้อนปัญหา และเป็นผู้ตรวจสอบนโยบายของรัฐว่าแก้ไขตรงจุดแค่ไหนผ่านการนำเสนอในรายการ นับเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างแรงกระเพื่อมในการสร้างคอนเทนต์ของสื่อในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนรากของปัญหาที่สามารถเป็นผลกระทบที่จะทำให้เกิดการรับรู้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในบริบทความแตกต่างของสังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของประเทศได้


“วันนี้รายการของเราสร้างแรงบันดาลใจให้คนตัวเล็ก ๆ ในสังคม คนผลิตสื่อรุ่นใหม่ต่างตื่นตัวในการเป็นเสียงสะท้อนสังคมให้มากขึ้น เราจะเห็นรายการที่พยายามนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเสนอความคิดของคนที่ไม่ได้เป็นที่รู้จัก ส่วนรายการบันเทิง รายการอื่น ๆ ก็มีเพื่อความบันเทิงผ่อนคลาย แต่ต้องมีผู้ผลิตรายการหรือสื่อที่ต้องเข้ามาสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มองไม่เห็นจากคนตัวใหญ่ ๆ”


นวัตกรรมการสื่อสารเกิดจากแนวคิดที่สร้างสรรค์ทั้งด้านเทคนิค และเนื้อหาที่แตกต่าง แต่สิ่งที่จะสะท้อนความยั่งยืน คือการที่สามารถทำให้การสื่อสารเป็นจุดเชื่อมโยงของสังคมและนโยบาย และสะท้อนความจริง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจากนี้ไปจะได้เห็นนวัตกรรมการสื่อสารจากคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น “ยินดีที่ได้รู้จัก”


 

Suvikrom Amranand | Black Dot Co., Ltd.

Media producer: Social reflector for inspiration


“Media doesn’t have to stir drama or controversy. We must think and act differently to make a difference.”


Social media platforms have become a significant part of our modern lives because they possess a power to influence individual beliefs, attitudes, and behaviors. Mr. Suvikrom Amranand, or Per, is a moderator who is determined to create a media that will provide people access to learning opportunities, widen their perspectives, and therefore reduce social inequality.


The programs “Perspective” and “Yin-dee-ti-dai-roo-jaak” demonstrate that even the smallest person in the world has their own worth and can play an important role in making the world a better place. Being born in a highly divisive society, Per believes that different life experiences and backgrounds yield different opportunities in life. After visiting several areas “The inequality, diversity as well as structural issue with the society are the matters that need to be solved.” he stated, and thus, he takes this opportunity of being in the spotlight to use media as a watchdog that will provide information to the public by its reporting of and commentary upon the operations of the government. At the same time, the media also offers awareness and understanding in diversity which can lead a structural change in society.


He added that “The new generation of medias are increasingly aware of being a voice of society. In addition, apart from other entertainment programs that are for relaxing, there must be a program or medium that triggers a social ripple effect for changes, especially those that are invisible to the powerful.”51 views0 comments

Comentarios


bottom of page