top of page
  • Writer's pictureNIA 100 FACES

พันตำรวจเอก วีระชาติ สุบงกช | แทนคุณแผ่นดิน ตำรวจน้ำดี ที่ส่องดาว

Updated: May 13, 2023
“ข้าราชการ คือ คนทำงานของพระราชา” ผู้ที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน คำนี้จึงมีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ด้วยอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องแบกไว้เพื่อประชาชน ซึ่งคำกล่าวนี้ดูจะไม่เกินจริง แต่เป็นปณิธานอันมุ่งมั่นของ พันตำรวจเอก วีระชาติ สุบงกช ผกก.สภ. ส่องดาว จ.สกลนคร ที่ยึดถือเป็นหลักคิดในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา


“หน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน” คือปณิธานที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของหน้าที่ของตำรวจไทยทุกคน โดยเฉพาะการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีถือเป็นภารกิจที่ไม่อาจปฏิเสธได้ หากแต่นายตำรวจน้ำดีอย่าง พ.ต.อ. วีระชาติ นอกจากทุ่มเทในปณิธานนี้เพื่อประชาชนแล้วยังเห็นคุณค่าของการปลูกฝังจิตสำนึกในกับเพื่อนร่วมอาชีพ โดยยึดหลักคิด “ดูแลประชาชน ดูแลตน สร้างสรรค์ผลงาน”


“ทุกเช้าผมจะวิ่งออกกำลังกายไปในชุมชนเพื่อที่จะได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากชาวบ้านทุกเพศทุกวัย ตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้า ทำให้ผมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อนำมาตกผลึกทางความคิดในการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด เกาให้ถูกที่คัน วางมาตรการป้องกันได้ทันท่วงที เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ ด้านได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ผมเรียกสิ่งนี้ว่า โครงการสายตรวจสองขา มันทำให้ผมได้ทั้งสุขภาพและเข้าถึงเข้าใจประชาชนไปด้วยในตัว”


พ.ต.อ. วีระชาติ เน้นการทำงานเชิงรุก ป้องปราม และแก้ปัญหาที่ต้นทางด้วยการสร้างมวลชน จัดทำโครงการต่าง ๆ โครงการสายตรวจสองล้อ โดยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของพวกเขาเอง ด้วยการปั่นจักรยานออกตรวจตราพื้นที่ ซึ่งก็ได้ผลตอบรับจากเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเป็นอย่างดี โครงการครูห้านาที เป็นการใช้เวลาก่อนคาบเรียนปกติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายเบื้องต้นที่ถูกต้องแก่เยาวชนอย่างทั่วถึง ด้วยการตระเวนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้ครบทุกโรงเรียน มุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเยาวชนให้เป็นผลสัมฤทธิ์


ผมจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการดูแลประชาชนให้ดีที่สุด เพราะประชาชนคือ...เจ้าของแผ่นดิน

พ.ต.อ. วีระชาติ เน้นการทำงานเชิงรุก ป้องปราม และแก้ปัญหาที่ต้นทางด้วยการสร้างมวลชน จัดทำโครงการต่าง ๆ โครงการสายตรวจสองล้อ โดยให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของพวกเขาเอง ด้วยการปั่นจักรยานออกตรวจตราพื้นที่ ซึ่งก็ได้ผลตอบรับจากเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเป็นอย่างดี โครงการครูห้านาที เป็นการใช้เวลาก่อนคาบเรียนปกติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายเบื้องต้นที่ถูกต้องแก่เยาวชนอย่างทั่วถึง ด้วยการตระเวนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้ครบทุกโรงเรียน มุ่งหวังที่จะสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเยาวชนให้เป็นผลสัมฤทธิ์


โครงการสานฝันผู้สูงวัยในพื้นที่ เป็นการสำรวจความต้องการที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุที่มีความขาดแคลนและลำบาก โดยพยายามขอความร่วมมือหรือบางครั้งก็จัดหาให้เท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากันหนาว หรือผ้าห่ม โครงการ เจอ จ่าย จบ โดยวิธีการให้เงินกับเด็ก ๆ ซึ่งเป็นเงินส่วนตัวตามกำลังทรัพย์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้นำไปซื้อของ ถึงแม้จะไม่ใช่จำนวนมาก แต่ก็นับเป็นการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักที่จะเป็นผู้ให้และเข้าใจถึงความเป็นผู้รับ สร้างจิตสำนึกที่จะเป็นผู้เสียสละให้ติดตัว จะได้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ “ทุก ๆ ที่ที่ประชาชนมีความทุกข์ ผมจะอยู่ที่นั่นเสมอ ทุกงานศพ ผมจะช่วยงานอย่างเต็มที่ เพราะผมรู้สึกเหมือนผมสูญเสียญาติของผมไปเช่นกัน”


การทำงานแบบทุ่มจิต เทใจ ดูแลทุกเพศทุกวัย ใส่ใจพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ทำให้ พ.ต.อ. วีระชาติเป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับชั้นและประชาชนโดยทั่วไป


เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนับได้ว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชน พ.ต.อ. วีระชาติเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการเข้าถึงประชาชน บูรณาการในการใช้โซเชียลกับรูปแบบการทำงานได้อย่างลงตัว นับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแนวคิดของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นผลให้ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนไร้รอยต่อ นำมาซึ่งความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน สร้างฐานรากให้เหนียวแน่นและแข็งแกร่ง นับเป็นจุดสร้างพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป


“ผมจะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืน” นี่คือปณิธานผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อย่างแท้จริง 

Pol.Col. Weerachat Subongkot | Superintendent Songdao provincial police station

A policeman’s commitment to serve the country.


“My duty is to take the best care of people. They are my employers; I their servant.”


The duty of a civil servant is to serve the people. Their undertakings are to eliminate the sufferings of the people. This is the motto that Pol.Col.Weerachat Subongkot, Superintendent Songdao Provincial Police Station has always held on to.


Weerachat believes in “Caring for yourself, caring for others”. He said, “Every morning I go for a jog around the community. It gives me a great opportunity to connect with the people and see for myself if they are having any problems or any complaints”. By doing so, Weerachat has insights to what is going on around the community and can take immediate actions to tackle the problems. He also applies proactive strategies in preventing future problems by involving public participation. One of his activities include “Inspectors on the Wheels” where the youngsters in the community play great role in community policing on their bicycles. Not only that, he also goes around the schools and gives knowledge about laws to ensure that the youth are aware of their rights and responsibilities as the citizens of the country. Weerachat also makes sure that the elderly are not left behind by doing his best to provide for those in need whether it be the clothes, the blankets, etc. “The people can count on me whenever they are in need. I will surely be there to help them”, affirms Weerachat.


Weerachat is a great example of a devoted policeman who cleverly integrates public participation with social media in overseeing and enhancing the strength of the community.
18 views0 comments

Comments


bottom of page