top of page

คณะผู้จัดทำ

รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

บรรณาธิการ

สุพัตรา เพชรี

สุพัตรา เพชรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

จาตุรันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

จาตุรันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

สเตเฟนนี่ ไพลิน ทีล

สเตเฟนนี่ ไพลิน ทีล

บรรณาธิการฝ่ายศิลป์

ปริวรรต อิ่มสอาด

ปริวรรต อิ่มสอาด

ผู้พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ

สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

นักเขียน

ศิริกาญจนา ฟ้าลี

ศิริกาญจนา ฟ้าลี

นักเขียน

ไชยธัช อมาตยกุล

ไชยธัช อมาตยกุล

นักเขียน

บริษัท เอนี่ไอ จัดกัด

บริษัท เอนี่ไอ จัดกัด

ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน

สุรชัย แสงสุวรรณ

สุรชัย แสงสุวรรณ

บรรณาธิการ

เอกะสิทธิ์ สุมะนะ

เอกะสิทธิ์ สุมะนะ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ธนพล ทับจันทร์

ธนพล ทับจันทร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รวิวรรณ จันทรแม้น

รวิวรรณ จันทรแม้น

ผู้พิสูจน์อักษรภาษาไทย

พีระวัฒน์ พยัคฆมาศ

พีระวัฒน์ พยัคฆมาศ

ผู้แปลภาษาอังกฤษ

สิภรัษมิ์ จินตาพิทักษ์

สิภรัษมิ์ จินตาพิทักษ์

นักเขียน

วาริช หนูช่วย

วาริช หนูช่วย

นักเขียน

กัณยาวีร์ จินตาพิทักษ์

กัณยาวีร์ จินตาพิทักษ์

นักเขียน

ดร.อัจฉรา บุญชุม

ดร.อัจฉรา บุญชุม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ทศพล ทองใยบัว

ทศพล ทองใยบัว

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ปริญทรณ์ แพร่จรรยา

ปริญทรณ์ แพร่จรรยา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล

ผศ.ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล

ผู้พิสูจน์อักษรและแปลภาษาอังกฤษ

สกล โสภิตอาชาศักดิ์

สกล โสภิตอาชาศักดิ์

นักเขียน

สิทธิชัย เปลี่ยนทองดี

สิทธิชัย เปลี่ยนทองดี

นักเขียน

ณัฐพล ช่วงประยูร

ณัฐพล ช่วงประยูร

นักเขียน

ภัทรินทร์ สุขรื่น

ภัทรินทร์ สุขรื่น

นักเขียน

bottom of page