top of page
  • Writer's pictureNIA 100 FACES

กล้า ตั้งสุวรรณ | ข้อมูลทำให้เรา...ฉลาดขึ้น

Updated: Aug 30, 2021
ข้อมูลคือส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์แนวทางและต่อยอดธุรกิจได้ เทคโนโลโลยีจะสามารถทำให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ลึกขึ้น และตรงจุดมากขึ้น


ในโลกของทุนนิยมและยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบัน จะมีสักกี่คนที่มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของข้อมูลต่างๆบนโลกใบนี้ แต่สำหรับโปรแกรมเมอร์อย่าง “กล้า ตั้งสุวรรณ” มองเห็นได้อย่างชัดเจน ประกอบกับกระแสของสื่อสังคมออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลและข่าวสารที่มหาศาลเช่นนี้ ทำให้เขาเห็นช่องทางธุรกิจ และเริ่มใช้ความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้เรียนมา สร้างนวัตกรรมเพื่อการวิเคราะห์และเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ บนโลกโซเชียล ที่เรียกกันว่า “Social Listening” และก่อกำเนิดเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการรับรู้พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ชื่อว่า “ZOCIAL EYE” ในปัจจุบัน


การศึกษาและเก็บข้อมูลของ Wisesight เรียกได้ว่าทำคู่ขนานไปพร้อมๆกับเติบโตของโลกโซเชียลมีเดีย ประกอบกับการใช้เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทำให้ Wisesight เป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลมากที่สุด และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด และจากการใช้เวลาอยู่กับข้อมูลข่าวสารมาตลอดระยะเวลา 7-8 ปี คุณกล้าให้ความเห็นว่า การใช้ข้อมูลข่าวสารจะเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในทุกธุรกิจ เพราะจะทำให้ทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็น การลงทุน การตลาด การสื่อสาร แม่นยำและตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดยอดขายและการเติบโตทางธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องของความรวดเร็วในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นสิ่งที่ Wisesight ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินการไปแล้ว การได้รับรู้ความคิดเห็นหรือการพูดถึงของผู้บริโภคในทันที จะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมอื่นๆ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่เพียงแวดวงธุรกิจเท่านั้นที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล ในส่วนของภาครัฐ การใช้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย จะมีประโยชน์ในด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยเช่นกันการศึกษาและเก็บข้อมูลของ Wisesight เรียกได้ว่าทำคู่ขนานไปพร้อมๆกับเติบโตของโลกโซเชียลมีเดียประกอบกับการใช้เทคนิคต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจังทำให้ Wisesight เป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลมากที่สุ

เมื่อต้องอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่กำลังคนอาจทำงานได้ไม่เพียงพอ จึงได้มีการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกกันว่า เอไอ เข้ามาช่วยทำหน้าที่ในการอ่านข้อมูล และเมื่อข้อมูลมีจำนวนมากและเอไอ ได้รับการเรียนรู้ซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานๆ จึงนำไปสู่การคำนวณและคิดวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง จึงมีความกลัวกันว่า ในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาทำงานแทนคน และที่สำคัญ จะมีความเฉลียวฉลาดกว่าคน ในส่วนนี้ คุณกล้าให้ความเห็นว่า เอไอจะมีบทบาทในการเป็น “ผู้ช่วย” ในมุมของ Wisesight คือการแบ่งแยกข้อมูลในขั้นต้น เช่น ข้อความที่แชร์บนโลกโซเชียล ที่แสดงความรู้สึกของคนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้ที่ทำให้เอไอทำงานได้ ก็คือ คนที่เขียนโปรแกรมให้เอไอทำงานตามต้องการ และไม่ใช่ทุกงานที่เอไอสามารถทำงานได้ โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก และการตัดสินใจ


ในฐานะที่เป็น “ผู้บุกเบิก” นวัตกรรมด้านข้อมูลข่าวสารในประเทศไทย และข้อมูลก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต คุณกล้า ได้พูดถึงคนที่อยากก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้ ว่าจะต้องมีทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์และการสถิติ, ด้านโปรแกรมมิ่ง เพื่อการสั่งการให้คอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ให้ทำงานตามที่ต้องการ, ด้านการสื่อสาร ที่ต้องทำให้ข้อมูลที่สรุปและวิเคราะห์ออกมาแล้ว ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจได้ และสุดท้ายคือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือที่เรียกว่า Domain Expert ที่มักเกิดขึ้นจากความสนใจส่วนตัว ซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้เกิดจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังสามารถฝึกฝนและหาข้อมูลด้วยตนเองได้ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ได้เช่นกัน


 

Data Make Us Wise

Kla Tangsuwan is a Thai programmer who values the data in the world of capitalism. He makes use of an online platform to make his own business and create an innovation called Social Listening to analyze data in the world of social media. This innovation has become the platform that facilitates the investigation of customers’ behavior, it is called “WISESIGHT.” In addition to that, the processing speed is also the key. Real-time comments from customers are very important as they are the data that business owners can analyze and use in decision making. For Kla, it is always a waste of man power when tons of data need to be analyzed, so Artificial Intelligence (AI) was introduced to fill that gap. AI functions as an “assistant” to cope with labour work but it will not be able to replace human as it cannot help us with something regarding emotion, feelings and decision making. Kla also mentions that anyone who wants to work in this business field must possess the following characteristics: mathematics and statistics, programming, communication, and specialization, in other words “Domain Expert.” They can simply be practised in the online world too.

114 views0 comments

Comments


bottom of page