top of page

สาขาที่ 1

100 Faces Website 2-01.png

รักกี้ สุขประเสริฐ

“ความยั่งยืนของชุมชนมาจากความเข้มแข็งของประชาชน”

100 Faces Website 2-02.png

บุญล้อม เต้าแก้ว

“เราต้องทำให้คนเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตั้งแต่เด็ก เมื่อเกิดวิกฤตก็จะรอด อยู่ได้อย่างยั่งยืน”

เล็ก กุดวงศ์แก้ว

“เราต้องพึ่งพาตนเองและธรรมชาติด้วยความเคารพและสานต่อมิตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตอย่างไทย”

100 Faces Website 2-03.png

วัลลภ ปัสนานนท์

“ทำอย่างไรจะพัฒนารสชาติให้ดีที่สุดแล้วต้องปกป้องสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะดูแลได้”

100 Faces Website 2-04.png
100 Faces Website 2-05.png

สุธาทิพย์ ทรัพย์เรือนชัย

“คนดอยเก่ง... มีองค์ความรู้มากมาย แต่ขาดหลักการ พอเราเอาสองอย่างนี้มารวมกัน คนดอยก็เข้าใจมากขึ้นจนเกิดการพัฒนาที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้”

100 Faces Website 2-06.png

เอนก สีเขียวสด

“ผมอยากให้เกษตรกรเป็นนักธุรกิจเกษตร อยากให้อาชีพเกษตรกรเป็นธุรกิจส่วนตัว ที่ลูกหลานภูมิใจ”

เข็มอัปสร สิริสุขะ

“ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ ผลกระทบทางภัยพิบัติมันชัดเจน รุนแรงและใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน”

100 Faces Website 2-07.png

สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช

“น้องหมา น้องแมวที่ได้รับวีลแชร์ ก็เหมือนคนเราที่กลับมาเดินได้ แม้มีเครื่องช่วย ก็แฮปปี้มีความสุข”

100 Faces Website 2-08.png
100 Faces Website 2-09.png

ชลลดา (เมฆราตรี) สิริสันต์

“สัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีชีวิต การจะเลี้ยงต้องพิจารณาความพร้อมของตัวเอง ถ้าคุณรับข้อผูกมัดที่จะดูแลเค้าจนหมดอายุขัยไม่ได้แสดงว่าคุณไม่พร้อม...ไม่พร้อม..ไม่เลี้ยง...ดีกว่านะคะ”

100 Faces Website 2-10.png

ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์

“การทำธุรกิจ...มีส่วนในการทำร้ายสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำอย่างไรที่สามารถได้ทั้งเงินและรักษาสังคมสิ่งแวดล้อม”

เปรม พฤกษ์ทยานนท์

“การแก้ไขปัญหาขยะมันไม่ได้แก้ได้แค่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันต้องเกิดจากการช่วยกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน”

100 Faces Website 2-11.png

ผศ. ดร.สมพร ช่วยอารีย์

“พลังงานหมุนเวียนคือทางเลือกใหม่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร เพื่อให้พึ่งพาตนเอง”

100 Faces Website 2-12.png
100 Faces Website 2-13.png

ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ

“เราต้องสร้างเมือง โดยเคารพธรรมชาติ การปฏิรูปต้องใช้หลักการเปลี่ยนที่อยู่ของคนกฎหมายผังเมืองไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้”

100 Faces Website 2-14.png

สุริยา ยีขุน

“เรานำหลักแนวคิดตามศาสตร์พระราชาเรื่องของการกันน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และปล่อยน้ำออกในหน้าน้ำหลาก”

City from Below

สาขาที่ 2

100 Faces Website 2-15.png

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นภัยคุกคามใหญ่...ถึงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยโลกใบนี้สร้างความสมดุลให้กลับมาอีกครั้ง”

100 Faces Website 2-16.png

พันชนะ วัฒนเสถียร

“ในช่วงโควิดรอบแรก เราทุกคนตกอยู่วิกฤต เหมือนบ้านเรากำลังถูกไฟไหม้ เราจำเป็นต้องช่วยกันเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้”

ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม

“เราอยู่ที่ไหน ก็ต้องสร้างประโยชน์ ท่าฉลอมมีดี ต้องบอกต่อ เพื่อให้คนมาและพัฒนาเมือง และสร้างความยั่งยืน”

100 Faces Website 2-17.png

ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

“เจียระไนอัตลักษณ์ชุมชน สร้างสรรค์มูลค่าคืนสู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

100 Faces Website 2-18.png
100 Faces Website 2-19.png

พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

“การวางแผนการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนต้องมีข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย ถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์”

100 Faces Website 2-20.png

ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

“เราอยากให้คนตั้งใจมาศรีสะเกษ เราจึงสร้างเมืองให้มี Value เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และมีความยั่งยืน”

ธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล

“อาหารที่ไร้ประโยชน์ของใครบางคน อาจเป็นประโยชน์ต่อคนหลายคนอย่างมากมายมหาศาล”

100 Faces Website 2-21.png

สัญญา มัครินทร์

“ทุกที่คือสถานศึกษา ผมอยากอยู่บ้านและอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้”

100 Faces Website 2-22.png
100 Faces Website 2-23.png

Ariaround

“เราต้องการสร้างสังคมเมือง ให้คนเมืองช่วยกันพัฒนาเมือง และเข้าใจบริบทของเมืองตัวเองอย่างลึกซึ้ง...แม้จะเป็นเมืองกรุง”

100 Faces Website 2-24.png

กุลชาติ เค้นา

“ถ้าจะทำตามฝัน สิ่งนั้นต้องเลี้ยงตนเองได้ และเกิดความยั่งยืน”

อินทัช มาศวงษ์ปกรณ์

“เราต้องการที่จะให้การขนส่งสาธารณะง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับประเทศไทย”

100 Faces Website 2-25.png

เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ

“เราอยากสร้างอาชีพให้คนพิการ พวกเขามีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสถ้าเราส่งเสริม พวกเขาทำงานได้ดี”

100 Faces Website 2-26.png

สาขาที่ 3

100 Faces Website 2-27.png

พญ.ศศพินทุ์ วงษ์โกวิท

“การได้ใช้ชีวิตที่มีความสุข เริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง และการส่งต่อความรู้ในการดูแลตัวเองที่ถูกต้อง ซึ่งเท่ากับเราได้สร้างชีวิตที่มีความสุขให้ผู้คน”

100 Faces Website 2-28.png

เพ็ญลักขณา ขำเลิศ

“อาชีพพยาบาลถือว่าได้ทำบุญตลอด มันคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ การช่วยหนึ่งชีวิตที่อยู่ในมือเราเท่ากับเราได้ช่วยหนึ่งครอบครัว” 

ศ. นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

“ของอะไรที่เราสร้างขึ้นใหม่ในวันนี้ อาจจะไม่ใช่ของที่เราจะหวังผลในวันนี้ แต่มันเป็นของที่เราจะหวังผลในอนาคต” 

100 Faces Website 2-29.png

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

“หัวใจของการท่องเที่ยวไทยคือ ความปลอดภัย ความสุข และประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งจะนำไทยไปสู่การเป็นมหาอำนาจด้านการท่องเที่ยวที่แท้จริง”

100 Faces Website 2-30.png
100 Faces Website 2-31.png

สิรินดา พันสถา

“ความสำเร็จของชีวิต คือ การที่เราทำสิ่งที่รักจนมันเปลี่ยนแปลงตัวเรา”

100 Faces Website 2-32.png

พงศ์ปณต เรืองอารีรัตน์

“คนเราสามารถทำสิ่งที่ชอบและรักไปด้วยกันได้ขอแค่มีการแบ่งเวลาในชีวิตที่ดี หากผมทำได้ คนอื่นก็ทำได้”

ภัทรัดจารินท์ สุวัชรานนท์

“ในยุคนี้ มีอีกโลกหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือโลกออนไลน์ เราต้องปรับตัวตนและเปลี่ยนการสื่อสาร”

100 Faces Website 2-33.png

จิรายุ ตันตระกูล

“ผมเชื่อว่า...จิตที่ได้รับการพัฒนาและฝึกฝนมาจนชำนาญจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่รากฐานของปัญหาอย่างแท้จริง”

100 Faces Website 2-34.png
100 Faces Website 2-35.png

ทพญ.กัญจน์ภัสสร
สุริยาแสงเพ็ชร์ 

“การที่คน ๆ หนึ่งต้องรอกว่าที่จะได้รับการรักษา เป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวง”

100 Faces Website 2-36.png

รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

“ถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาฟังเสียงเด็ก เพราะเด็กเป็นรากฐานของการพัฒนา”

ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร

“การเลี้ยงเด็กไม่ใช่การเลี้ยงแต่ตัว แต่เราต้องเลี้ยงดูจิตใจเพื่อให้เขาเติบโตอย่างสมบูรณ์”

100 Faces Website 2-37.png

อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล

“คนแก่... ไม่ใช่วัยร่วงโรย แต่เต็มไปด้วยภูมิความรู้ เราแค่ต้องลดช่องว่างระหว่างวัยเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนและยอมรับความรู้ของกันและกัน”

100 Faces Website 2-38.png
100 Faces Website 2-39.png

ประสาน อิงคนันท์

“สื่อจะเริ่มงานจากปัญหาสังคม โดยเราจะใช้ความถนัดในวิชาชีพเข้าไปมีส่วนร่วม แก้ไข และปรับปรุงสิ่งนั้นให้ดีขึ้น”

สาขาที่ 4

100 Faces Website 2-40.png

พีรพล อนุตรโสตถิ์

“หัวใจของการเป็นสื่อ คือการที่เราต้องคิดว่าเราจะเป็นตัวสะท้อน เป็นผู้เตือน และป้องกันภัยให้กับสังคมอย่างไร” 

100 Faces Website 2-41.png

สุวรรณฉัตร พรหมชาติ

“เราเป็นคนตัวเล็ก ๆ ที่เอาความดีนำทางชีวิต เพื่อเป็นเส้นทางในการช่วยเหลือคนอื่นต่อไป”

พระอาจารย์พบโชค
ติสสะวังโส

“เราต้องให้โอกาสคน...เพราะสังคมจะยั่งยืนได้เมื่อคนได้รับโอกาส วัดห้วยปลากั้ง ให้งาน ให้ธรรมะ เพื่อสร้างคนและสร้างสังคม”

100 Faces Website 2-42.png

ปารวี โมรา

“การให้ที่ไม่รู้จบ คือ การให้ความรู้ เหมือนคำเปรียบเปรยที่ว่ามากกว่าการให้ปลา คือ การสอนให้รู้วิธีหาปลา”

100 Faces Website 2-43.png
100 Faces Website 2-44.png

ธีรพงษ์ มีสัตย์

“การเป็นครูมีความท้าทายเหมือนเป็นพ่อแม่คนที่ 2 ยิ่งเป็นครูในยุคโซเชียลมีเดีย โจทย์คือเราจะสอนอย่างไร”

100 Faces Website 2-45.png

อภิชิต ภัณฑะประทีป

“การที่ผมสร้างให้เด็กคนหนึ่งประสบความสำเร็จและเป็นคนดี นับว่าชีวิตนี้เกิดมาคุ้มค่าอย่างที่สุดแล้ว”

เชาวลิต สาดสมัย

“ครูต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ครูต้องเป็นผู้รับฟัง บางครั้งเด็กไม่ต้องการคำปรึกษาแต่ต้องการผู้รับฟัง เราจึงต้องปรับตัว”

100 Faces Website 2-46.png

ศิริพร พรมวงศ์

“การเคารพและแบ่งปันกันเป็นพื้นฐานในการสร้างคนให้เป็นคนดี”

100 Faces Website 2-47.png
100 Faces Website 2-48.png

พระครูปิยวรรณพิพัฒน์

“เราจะสร้างชาติไทยด้วยพลังสูงวัย เพราะประสบการณ์ที่เคี่ยวจนตกผลึกคือสิ่งล้ำค่า...ไม่ใช่ภาระของสังคม”

100 Faces Website 2-49.png

ปรีชา การุณ

“หลายคนมองว่าอีสานแร้นแค้นแต่ผมมองเห็นความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยในศิลปวัฒนธรรม”

พระอาจารย์แสนปราชญ์ ปัญญาคโม

“การถ่ายทอดธรรมะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนความทุกข์ของผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้สงบ และสวยงาม”

100 Faces Website 2-50.png

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร

“เรารู้กฎหมาย เราต้องช่วยคน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนได้เข้าถึงความยุติธรรม”

100 Faces Website 2-51.png
100 Faces Website 2-52.png

พญ. คุณหญิงพรทิพย์
โรจนสุนันท์

“หมอเชื่อว่า... นิติวิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จะทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม”

100 Faces Website 2-53.png